ด.ญ.อริศรา ปาวะรีย

ด.ญ.ณัฎฐ์วริน ตั้งชนะชัยกุล

 

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29