นางสาวบุญจิรา โสนาคา
boonjirasonaka@gmail.com

 

นางสาวนลินี ทับพวง
nalinee15564@hotmail.com

 

นางนภาพร บัวทอง
krubee@hotmail.com

 

โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
www.lueamnat.ac.th | www.secondary.29.go.th

 

การแข่งขันการสร้าง WebPage ประเภท Web Editer
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคอีสาน ครั้งที่ 66
www.esan66.sillapa.net