กลุ่มสาระ
รายชื่อคุณครูที่ได้จัดทำการเรียนการสอนผ่านระบบยูทูป

วิทยาศาสตร์

สอนบูรณาการอาเซียนรายวิชาฟิสิกส์ โดยครูไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง

 
ครูไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง ตอนที่ 1 (ฟิสิกส์)
ครูไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง ตอนที่ 2 (ฟิสิกส์)
ครูอมต รบกล้า เคมี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ครูอมต รบกล้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูอมต รบกล้า งานและกำลัง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ครูอมต รบกล้า ความต่างศักย์ กระแสไฟฟ้า ความต้านทาน (ต่อ)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คณิตศาสตร์ ครูครองสุข ทากุ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
สอนบูรณาการอาเซียนรายวิชาคณิตศาสตร์โดยครูพิเชษฐ์ มานาม
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ครูปริยานุช ใต้โพธิ์ เรื่องการปฏิบัติตนต่อพระสงฆ์ ตัวชี้วัด ส 1.2 ม.2/2 มีมารยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดีตามที่กำหนด
ครูจิตนา รูปใส่ การสอนบูรณาการรายวิชาอาเซียนกับวิขาสังคมศึกษ

ภาษาไทย

ครูจารุวรรณ ยืนสุข สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม เรื่องรามเกียรติ์ ตอน นารายณ์ปราบนนทก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูจารุวรรณ ยืนสุข เรื่อง เขียนย่อความ สาระที่ ๒ ท ๒.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ๒/๖ กลุ่มสาระภาษาไทย

ครูจารุวรรณ ยืนสุข เรื่อง การพูดสรุปใจความสำคัญ ท ๓.๑ มาตรฐานการเรียนรู้ ๒.๑ - ๒.๔ และ ๒/๖ กลุ่มสาระภาษาไทย

การวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากการฟังและการดู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ สาระที่ ๓ การฟัง การดูและการพูด
มาตรฐาน ท ๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒/๑ - ๒/๓ และ ๒/๖ สอนโดยครูจารุวรรณ ยืนสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูจารุวรรณ ยืนสุข สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย ท ๔.๑ ม ๒.๑ สร้างคำในภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ศิลปะ ครูเฉลิมพล สายเคน เรื่อง แนวทางการสร้างงานของศิลปิน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สอนบูรณาการอาเซียนรายวิชาศิลปะโดยครูนิภากร สุดอุ่น

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูมะยุรี สมบูรณ์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Word 2010 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

สอนบูรณาการอาเซียน รายวิชา งานบ้าน โดยครูมะยุรี สมบูรณ์

ครูมะยุรี สมบูรณ์ เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิด (thinking skill) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


สอนบูรณาการอาเซียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ โดยครูนภาพร บัวทอง

ภาษาต่างประเทศ สอนบูรณาการบูรณาการอาเซียนรายวิชาภาษาจีน
โดยครูนาถอนงค์ พรมภา