ประวัติของโรงเรียน

                โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 122 หมู่ 6 ตำบลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ  จังหวัดอำนาจเจริญ    ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่22 มีนาคม2520 สถานที่ตั้งโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก นายวิเชียร อุดมสันต์  และนายประสพ  สมบูรณ์  มีเนื้อที่ทั้งหมด 27 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2520 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 54 คน จัดเป็น 2 ห้องเรียน อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านอำนาจ โดยมีนายวิโรจน์ วันชัย อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านอำนาจ ขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2520 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายเรืองฤทธิ์ วรจิต อาจารย์ 1 โรงเรียนอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และอาจารย์ใหญ่ตามลำดับ จนกระทั่งปีการศึกษา 2528   กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้    นายวีระพล  เวชพันธ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนอ่างศิลา มาดำรงตำแหน่งแทน  จนถึงปีการศึกษา  2536  และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นายปิยเทพ สกุลจาป อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และ  ผู้อำนวยการตามลำดับ ต่อมาเดือนมีนาคม 2539 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายบุญศรี  เชื้อพงษ์    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสะพือวิทยาคารมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนจนถึงเดือนตุลาคม  2543  และกรมสามัญศึกษา ได้แต่งตั้งให้  นางวันเพ็ญ  คำภู  ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  ต่อจากนั้นปี พ.ศ. 2547ได้แต่งตั้งให้ นายไพฑูรย์   ขันแก้ว  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี  2552  นายสำเร็จ  ธงศรี  ได้แต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2533 ได้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลแมด มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คนและประกาศตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลแมด เมื่อเดือนมิถุนายน 2540
ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษาเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และในวันที่ 3 สิงหาคม 2535 กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาและอนุญาตให้โรงเรียนเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนอำนาจวิทยาคม เป็นโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม

ที่ตั้งโรงเรียน
สถานที่ตั้งโรงเรียนได้รับบริจาคที่ดินจาก  นายวิเชียร  อุดมสินต์  และนายประสพ  สมบูรณ์  มีเนื้อที่ 27 ไร่  2 งาน   4  ตารางวา  เปิดสอนระดับช่วงชั้นที่ 3  และช่วงชั้นที่ 4            
สถานที่ตั้งของโรงเรียนห่างจากอำเภอเมืองอำนาจเจริญ   เป็นระยะทางประมาณ       25 กิโลเมตร  และโรงเรียนตั้งห่างจากถนนชยางกูร  ประมาณ 800 เมตร  เป็นถนน ร.พ.ช. ปัจจุบันลาดคอนกรีต  การเข้าโรงเรียนมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์รับจ้างจากทางแยกเข้าโรงเรียน
ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมีสถานีอนามัย 3 แห่ง  สถานีตำรวจภูธร 1 แห่ง  โรงพยาบาล 1 แห่ง  ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

ปรัญชาของโรงเรียน

เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม

คติพจน์

ปญญา  โลกส  สมิ  ปชโชโต
ปัญญา  คือ  แสงสว่างส่องทางโลก

สีประจำโรงเรียน

เขียว – ขาว

สีเขียว  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ความเจริญงอกงาม
สีขาว  หมายถึง  ความใสสะอาดบริสุทธิ์  ความดีงาม

อักษรย่อ

ล.อ.ว.


ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

                 รัศมี 9 แฉก  อยู่บนปลายยอดเลข 9 ซึ่งมีฐานเป็นใบตาล  มีฐานดอกบัวรองรับอีกชั้น  ด้านล่างเป็นชื่อโรงเรียนในแทบแพรสีม่วง
รัศมี 9 แฉก  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง
เลข 9 หมายถึง  รัชกาลปัจจุบัน
ใบตาล  หมายถึง  ต้นตาล 3 ต้น  ที่เป็นต้นไม้ประจำโรงเรียน  แสดงถึงสถาบันครอบครัว  ซึ่งประกอบด้วย  พ่อ  แม่และลูก
ดอกบัว  หมายถึง  ศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมที่ดีงาม  และแสดงถึงอดีตที่เป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี
แถบแพรสีม่วง  หมายถึง  จังหวัดอำนาจเจริญ  ซึ่งมีสีม่วงเป็นสีประจำจังหวัด

ข้อมูลการศึกษา
โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกปีการศึกษา 2520 มีนักเรียนรุ่นแรก 54 คน  จัดเป็น 2 ห้องเรียน  อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านอำนาจ (โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ  ปัจจุบัน) โดยมีนายวิโรจน์  วันชัย  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนชุมชนบ้านอำนาจในขณะนั้นรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่
ปีการศึกษา 2524 โรงเรียนได้ร่วมโครงการผู้นำการใช้หลักสูตรของการศึกษา 10
ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการการแนะแนวอาชีพ  ร่วมกับโรงเรียนชุมชนเปือยหัวดง
ปีการศึกษา 2528 โรงเรียนเข้าโครงการ มพช.2 รุ่น 3  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเพิ่มเติม
ปีการศึกษา 2534 ได้เปิดสาขาโรงเรียนที่ตำบลแมด  อำเภอลืออำนาจ  มีนักเรียน ม.1 จำนวน 1 ห้องเรียน 30 คน  มีโรงเรียนประถมในเขตพื้นที่บริการ 5 โรงเรียน  คือ

  1. โรงเรียนประชาสามัคคี  ตำบลแมด  อำเภอลืออำนาจ
  2. โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี  ตำบลแมด  อำเภอลืออำนาจ
  3. โรงเรียนบ้านน้ำซับ  ตำบลแมด  อำเภอลืออำนาจ
  4. โรงเรียนบ้านจอก  ตำบลดงบัง  อำเภอลืออำนาจ
  5. โรงเรียนบ้านไร่โนนสมบูรณ์  ตำบลไก่คำ  อำเภอเมืองอำนาจ

    

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

ปัจจุบันโรงเรียนมีสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ดังนี้

  1. อาคารเรียนถาวร 3 หลัง  ได้แก่

1.1  อาคาร 216 ค                                     1  หลัง
1.2  อาคาร 217                                       1  หลัง
1.3  อาคาร  318                                      1  หลัง

  1. อาคารประกอบ  ได้แก่

2.1  อาคารฝึกงานอุตสาหกรรม               1  หลัง
2.2  อาคารฝึกงานเกษตรกรรม              1  หลัง
2.3  อาคารฝึกงานคหกรรม                  1  หลัง
2.4  หอประชุม                                                    1  หลัง
2.5  โรงอาหาร                                  1  หลัง
2.6  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน               3  หลัง
2.7  บ้านพักครู                                   6  หลัง
2.8  บ้านพักนักการ                            2  หลัง
2.9  พุทธสถาน                                      1  หลัง
(ได้รับบริจาคจากนางนิตยา  อารยะวงค์ชัย  เมื่อเดือนธันวาคม 2536)

ทำเนียบผู้บริหาร
1.  นายวิโรจน์  วันชัย                    รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่           (ปีการศึกษา  2520)
2.  นายเรืองฤทธิ์  วงจิต                  ครูใหญ่ – อาจารย์ใหญ่                      (1 พฤศจิกายน 2520-2528)
3.  นายวีระพล  เวชพันธ์                อาจารย์ใหญ่                                         (ปีการศึกษา 2528-2536)
4.  นายปิยเทพ  สกุลจาป                 ผู้อำนวยการ                                         (ปีการศึกษา 2536-2538)
5.  นายบุญศรี  เชื้อพงษ์                  ผู้อำนวยการ                                         (ปีการศึกษา 2538-2543)
6.  นางวันเพ็ญ  คำภู                     ผู้อำนวยการ                                         (ปีการศึกษา 2543- 2548)
7.  นายไพฑูรย์  ขันแก้ว                   ผู้อำนวยการ                                          (ปีการศึกษา 2548- 2552)
8.  นายสำเร็จ   ธงศรี                         ผู้อำนวยการ                                          (ปีการศึกษา 2552 –2556)
8.  นายพิศาล จันทป                         ผู้อำนวยการ                                          (ปีการศึกษา 2556 –ถึงปัจจุบัน)