กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของเรา

  วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดงานบายศรีสู่ขวัญให้กับนายอชิระ วิริยสุขหทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมและครูปริยานุช ใต้โพธิ์ ที่ย้ายไปโรงเรียนนารีนุกูล ครูไกรวุฒิ กลิ่มเกลี้ยง ที่ย้ายไปโรงเรียนอำนาจเจริญ (คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด วันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพโลก นายจำรัส โสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
ให้นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเห็นความสำคัญของวันดังกล่าว (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวรสถามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙ สนุก สุขยิ่ม อิ่มธรรม สำนึกดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด) โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติ
ของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป
(คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาร์อาจารย์
(คลิกดูรายละเอียด)
รด.จิตอาสาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน ๓๖ นาย ได้ร่วมกิจกรรม KICK OFF "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้วยกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อปท. สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง(คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย ภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจ
วิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอลืออำนาจ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลอำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด) รด.จิตอาสาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน ๓๖ นาย ได้ร่วมกิจกรรม KICK OFF "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้วยกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อปท. สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง(คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวรสถามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติ
ของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป
(คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙ สนุก สุขยิ่ม อิ่มธรรม สำนึกดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรม
โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชน เสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหายาเสพติดโดยวิทยากร
จากสถานีตำรวจภูธร ลืออำนาจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องศุูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
ด้วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมนำนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน
(คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดงานเปิดบ้านเขียว-ขาว Open House LAW. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามเอกประสงค์และหอประชุม ได้รับเกียรติจาก นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และทางโรงเรียนต้อง ขอขอบคุณโรงเรียนในเขตพื้นทีบริการได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้(คลิกดูรายละเอียด) นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 16 มิ.ย. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์
ที่ได้สั่งสอนอบรม และให้ความรู้แก่ศิษย์ด้วยความจริงใจ และจิตวิญญาณความเป็นครู
อย่างเต็มเปี่ยม (คลิกดูรายละเอียด)
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ร่วมกับเทศบาลอำนาจและอำเภอลืออำนาจ เดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย. 2559 ซึ่งเป็นการเดินรณรงค์ตั้งแต่หน้าอำเภอลืออำนาจ ไปจนถึงตลาดสดเทศบาลอำนาจ ทั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวอำเภอลืออำนาจเป็นอย่างยิ่ง (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานวันสุนทรภู่ ประจำปี2559 ในวันที่ 26 มิ.ย. 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด) นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน สัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2559 เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมและรับความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหอประชุม
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันแม่ ประจำปี 2559 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดพิธีทำบุญตักบาตร และฟังเทศก์ จากรองเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณหอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด) นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ร่วมกับคณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา จัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุฑิตาจิตต่อครูผู้จะเกษียณอายุราชการ ได้แก่ ครูสมหมาย เดชผลและครูอุ่นเรือน บุตรภักดิ์ ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาระบบคุณธรรม
และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสำหรับครูต้นแบบ สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน ในวันที่ 11-12 มิ.ย. 2559 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมนำคณะครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2559 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบาลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ทั้งนี้ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขบวนฟ้อนรำ (หมู่ 6) และนางงามผู้ถือป้าย (หมู่ 2) ซึ่งได้รับความชื่นชมจากชุมชนเป็นอย่างดี (คลิกดูรายละเอียด)
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <คลิกดูรายละเอียด> โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม โดยนางมะยุรี สมบูรณ์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้นำนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันการใช้โปรแกรม Microsoft word ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท และการตอบปัญหาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับ ปวช. ในระหว่างวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <คลิกดูรายละเอียด>
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดงานพิธีพุทธาภิเษกสมโภชพระประทานหลวงพ่อสุขใจ และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชนทั่วไป ในวันที่ 19 มีนาคม 2559 ณ บริเวณลานธรรมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <คลิกดูรายละเอียด> โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <คลิกดูรายละเอียด>
ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน นายจตุรงค์ แสวงวงค์ นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙<คลิกดูรายละเอียด> จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยขน์ ในระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <คลิกดูรายละเอียด>
การแข่งขันกีฬาภายในถึงขอบสนามในนามตัวแทนนักเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ <คลิกดูรายละเอียด> มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเพื่อคัดเลือกตัวแทนในระดับจังหวัด
เพื่อไปแข่งขันในระดับภาค ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ที่จังหวัดสุรินทร์ในระหว่างวันที่ ๗-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ <คลิกดูรายละเอียด>
วันวิทยาศาสตร ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น
<รายละเอียด
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ประจำปี 2558 ในวันที่ 26 ส.ค. 2558
ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <รายละเอียด>
การประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ในวันที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <ภาพกิจกรรม> รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
(ชื่อชุดโคมไฟปักษ์ษาสวรรค์) จัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ
ประจำปี 2558 <ภาพกิจกรรม>
พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ฯ ให้แก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวง
จังหวัดอำนาจเจริญ ในพื้นที่อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ <ภาพกิจกรรม>
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณตนของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <ภาพกิจกรรม>
กิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้ลูกศิษย์ได้รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้และเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกถึง
ความเคารพ ต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสาทประสิทธ์วิชาให้ <ภาพกิจกรรม>
กิจกรรมวันไหว้ครูเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้และเป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกถึง
ความเคารพ ต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสาทประสิทธ์วิชาให้ <ภาพกิจกรรม>
การสอนปรับสภาพพื้นฐานและเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <ภาพกิจกรรม>
กิจกรรมเข้าค่าย ตามโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด หลักสูตร 2 วัน เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียน รู้จักรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักโรงเรียน รักเพื่อน มีความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูอาจารย์ ในระหว่างวันที่ 2-5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <ภาพกิจกรรม>
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาของโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
ในวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2557<ภาพกิจกรรม>
คณะครู นักเรียนร่วมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอลืออำนาจ ในวันที่ 30 พ.ค. 2558 ซึ่งปีนี้ได้รับเกียรติจากนายไพศาล จันทวารา..รองนายก.อบจ.อำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด <ภาพกิจกรรม>
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ในการคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดสกลนคร ในระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ต่อไป <ภาพกิจกรรม> การแข่งขันกีฬาสีภายในประจำปีการศึกษา 2557 ในระหว่างวันที่ 27-30
มกราคม 2557 ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <ภาพกิจกรรม>
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <ภาพกิจกรรม> โรงเรียนจัดการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบล็อคคอร์ส เป็นเวลา ๑ สัปดาห์ ทั้งกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้แบบต่อเนื่องและลงสู่การปฏิบัติจริง <ภาพกิจกรรม>
เตรียมรับการประเมินคุณภาพห้องสมุดในวันที่ 29 lส.ค. 2557 <ภาพกิจกรรม> โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนเรียนร่วม ที่โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2557 <ภาพกิจกรรม>
ศึกษาดูงาน โรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม ในวันที่ 18 มิ.ย.2557 ณ ห้องศูนย์เรียนรวม <ภาพกิจกรรม> สภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ จัดอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม<ภาพกิจรรม>
อบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่องการจัดทำสื่อการเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ ด้วย Google Blogger ในวันที่ 15-16 ก.ค..2557 ณ ห้องศูนย์เรียนรวมฯ<ภาพกิจกรรม> โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาจากต้นสังกัด ในวันที่ 18 มิ.ย.2557 ณ ห้องศูนย์เรียนรวม <ภาพกิจกรรม>
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น <ภาพกิจกรรม> โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วัน อ.ย.น้อย วันต่อต้านยาเสพติด ในวันที่ 26 มิ.ย.255 ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
<ภาพกิจกรรม>
มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน ทักษะในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ <ภาพกิจกรรม> โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดงานเลี้ยงส่งและรับบุคลากรที่ได้รับ การโยกย้ายและบรรจุแต่งตั้งใหม่<ภาพกิจกรรม>
อบรมเชิงปฏิบัตรการ การจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) และแผนการสอนรายบุคคล (IIP)<ภาพกิจกรรม>
อบรมโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น <ภาพกิจกรรม>
กิจกรรมกีฬาภายในประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ <ภาพกิจกรรม>
กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม
วันพ่อแห่งชาติ ปี ๒๕๕๔ รายละเอียดเพิ่มเติม
วันปิยะ มหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดกิจกรรม To be Nimber One ของสำนักงานสาธารณสุขรายละเอียดเพิ่มเติม
จัดงานนิทรรศการแสดงผลงานที่เป็น Bast Practice รายละเอียดเพิ่มเติม
อบรมเชิง ปฏิบัติการ การผลิตสื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมให้แก่ นักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมรายละเอียดเพิ่มเติม
รับมอบ รถยนต์โดยสาร ๖ ล้อ จากผู้อุปถัมภ์โรงเรียน เพื่อใช้ในกิจกรรมภายในโรงเรียนรายละเอียดเพิ่มเติม
วันแม่แห่งชาตื วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม
การตรวจ ปัสสาวะนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม...
โครงการอิ่มบุญ 999 วัดทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันสุนทรภู่ วัน อย.น้อย และวันต่อต้านยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม..
เดินรณรงค์เชิญชวน ให้ประชาชน ชาว อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งรายละเอียดเพิ่มเติม...
กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม...
พิธีสวนสนาม และทบทวน คำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวัน สถาปณาคณะลูกเสือแห่งชาติรายละเอียดเพิ่มเติม...
บุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม...
โครงการค่าย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เยาวชนคนสร้างสรรครายละเอียดเพิ่มเติม...
สำนักงานชล ประทานที่ ๗ จังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน รายละเอียดเพิ่มเติม
การประเมินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทางการศึกษา ซึ่งนำทีมโดยนายสัญชัย พุทธบุญรายละเอียดเพิ่มเติม
ประเมินสถานศึกษาพอเพียงในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (ภาพกิจกรรม)
งานปัจฉิมนิเทศ "กตัญญุตาอำลาสถาบัน" ให้กับนักเรียนชั้น ม.๓ และม.๖ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ณ เรียนรวม หอประชุมใหม่ใต้ถุนอาคาร ๓ ภาพกิจกรรม
นายสำเร็จ ธงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ได้นำคณะครู นักเรียน นักการภารโรง ร่วมงานประเพณีบุญคูณลานประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2556 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ภาพกิจกรรม
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาดและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณสนามโรงเรียนลืออำนาจ วิทยาคม ภาพกิจกรรม
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดกิจกรรมแข่งกีฬาภายในประจำปี
2555 เพื่อให้นักเรียนแสดงออกทางด้านการกีฬาและเป็นการ
สร้างความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย <<ภาพกิจกรรม>>
ทำบุญตักบาตรเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและเพื่อความ
เป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่<<ภาพกิจกรรม>>
ปลูกต้นไม้ลานธรรมของโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ปลูกต้นไม้จำนวน ๙๙๙ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันแม่แห่งชาตื เทิดไทย ๘๐ พรรษามหาราชินี รายละเอียดเพิ่มเติม
วันต่อต้านยาเสพติด พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไทย ๘๐ พรรษามหาราชินี รายละเอียดเพิ่มเติม
จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ณ หอประชุมโรงเรียนลือออำนาจวิทยาคม รายละเอียดเพิ่มเติม
งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอลืออำนาจประจำปี ๒๕๕๕ รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
รายละเอียดเพิ่มเติม
พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม รายละเอียดเพิ่มเติม
   

* การสอนปรับสภาพก่อนเรียน ปี ๒๕๕๔ รายเอียดเพิ่มเติม รวมภาพกิจกรรม นศท. รับน้องปี ๑ ปี ๒
* บุญคูณลาน ปี ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม... รวมภาพกิจกรรม นศท.ลืออำนาจเป็นศูนย์ฝึก
* บุญบั้งไฟประจำปี ๒๕๕๔รายละเอียดเพิ่มเติม...  
* กีฬาสี ปี ๒๕๕๓ รายละเอียดเพิ่มเติม...  
* ฟังธรรมโดยพระพยอม กัลยาโน รายละเอียดเพิ่มเติม...  
* รองสมาน วงแก่น ย้ายมา รายละเอียดเพิ่มเติม...  


โปรแกรม Flip Album6.0 pro