ตราโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนจาก
งานทะเบียนนักเรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

AmazingCounters.comติดต่อเราทางคิวอาร์โค้ด


นายพิศาล จันทป
ผู้อำนวยการ


นายพิมล ธรรมราช
รองผู้อำนวยการนายปัตตา เพ็ญจันทร์
ครู รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ


ครู รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการนางเกษร กัญญวิมล
ครู รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

ตัวอย่างงานนักเรียน
ข้าว
ผลไม้ต้านมะเร็ง
ขนมไทย
ดาวเคราะห์
สายพันธ์กล้วยไม้ไทย

 


ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จัดงานเปิดบ้านเขียว-ขาว Open House LAW. วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณสนามเอกประสงค์และหอประชุม ได้รับเกียรติจาก นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และทางโรงเรียนต้อง ขอขอบคุณโรงเรียนในเขตพื้นทีบริการได้นำนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรม
โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชน เสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหายาเสพติดโดยวิทยากร
จากสถานีตำรวจภูธร ลืออำนาจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องศุูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
ด้วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมนำนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน
(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙ สนุก สุขยิ่ม อิ่มธรรม สำนึกดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวรสถามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติ
ของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป
(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
รด.จิตอาสาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน ๓๖ นาย ได้ร่วมกิจกรรม KICK OFF "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้วยกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อปท. สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาร์อาจารย์
(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอลืออำนาจ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลอำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย ภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจ
วิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลืออำนาจ ปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอลืออำนาจ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ร่วมงานประเพณีบุญคูนลาน ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอำเภอลืออำนาจ ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูเอื้อนทิพย์ สุกุ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้า
ที่ที่โรงเรียนนารีนุกูล ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๙ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและติดตามโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <คลิกดูรายละเอียด>
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬา
เอนกประสงค์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนางพรศิลป์ พลเดช นายกเทศบาลอำนาจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน Zero Wase School เป็นการกำจัดขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน <คลิกดูรายละเอียด>
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการขยายผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มในโรงเรียน (STEM Education) ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================

ข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม
ที่อยู่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 6 บ.อำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ kroobee@hotmail.com