ตราโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน
รายชื่อนักเรียนจาก
งานทะเบียนนักเรียน

ตัวอย่างผลงานนักเรียน

AmazingCounters.comติดต่อเราทางคิวอาร์โค้ด


นายพิศาล จันทป
ผู้อำนวยการ


นายพิมล ธรรมราช
รองผู้อำนวยการนายปัตตา เพ็ญจันทร์
ครู รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
และงบประมาณ


ครู รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการนางเกษร กัญญวิมล
ครู รก.รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

AmazingCounters.com

ตัวอย่างงานนักเรียน
rice

 


ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน

============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ได้นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สักการะ และถวายบังคม เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานพิธีปิดการอบรม
โครงการรวมพลังเด็กและเยาวชน เสริมทักษะชีวิต แก้ปัญหายาเสพติดโดยวิทยากร
จากสถานีตำรวจภูธร ลืออำนาจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้องศุูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
ด้วยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมนำนักเรียนศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน
(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับวัดอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการค่ายคุณธรรมนำชีวิตพิชิตภัยยาเสพติด ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดอำนาจเจริญ จัดโครงการธรรมะติดล้อถวายพ่อหลวง ร.๙ สนุก สุขยิ่ม อิ่มธรรม สำนึกดี ให้กับนักเรียนโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้นำคณะครู นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระนางเจ้าพระบรมมราชินีนาถ
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวรสถามกีฬาเอนกประสงค์ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติ
ของท่านและอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ตลอดไป
(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
รด.จิตอาสาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม จำนวน ๓๖ นาย ได้ร่วมกิจกรรม KICK OFF "โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา" วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้วยกุดสิม ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ ได้รับเกียรติจาก นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานเปิดงาน ประกอบด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ อปท. สมาชิก อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ได้รับความชื่นชมยกย่องจากหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาร์อาจารย์
(คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม นำคณะครู นักเรียน นักการภารโรงและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอลืออำนาจ ประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๓-๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ บริเวณสนามกีฬาเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลอำนาจ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย ภาษาและวัฒนธรรมจีนจัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุบลราชธานี ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจ
วิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจากนายสมชัย วรรณสุทธิ์ ปลัดอาวุโสอำเภอลืออำนาจ ปฏิบัติหน้าที่นายอำเภอลืออำนาจ ให้เกียรติเป็นประธานจัดงานในครั้งนี้ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมนำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักการภารโรง ร่วมงานประเพณีบุญคูนลาน ประจำปี 2560 ณ บริเวณสนามหน้าอำเภอลืออำนาจ ในระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2560 (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคที่จังหวัดหนองคาย-บึงกาฬ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติมอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับครูและนักเรียนเนื่องในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 คัดเลือกตัวแทนจังหวัดอำนาจเจริญ ไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมขอแสดงความยินดีกับครูเอื้อนทิพย์ สุกุ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้า
ที่ที่โรงเรียนนารีนุกูล ในวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๙ (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและติดตามโรงเรียนปลอดบุหรี่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม
วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๕๙ ณ ห้องศูนย์เรียนรวมโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม <คลิกดูรายละเอียด>
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมจัดกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ
พระปริมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดชในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสนามกีฬา
เอนกประสงค์โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================
โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมได้รับเกียรติจากนางพรศิลป์ พลเดช นายกเทศบาลอำนาจ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการธนาคารโรงเรียน Zero Wase School เป็นการกำจัดขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน <คลิกดูรายละเอียด>
============================================================================
นายพิศาล จันทป ผู้อำนวยการโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคมให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมการขยายผล การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มในโรงเรียน (STEM Education) ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม (คลิกดูรายละเอียด)
============================================================================

ข่าวการศึกษา


ครูบ้านนอกดอทคอม
ที่อยู่ โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม เลขที่ 122 หมู่ 6 บ.อำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000 ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ kroobee@hotmail.com